Select Page

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES

Denominación Social: ALUMINIS LLEIDA SCCP
Nombre Comercial: ALUMINIS LLEIDA
Domicilio Social: c/ Almería, 14 – 25001 Lleida
CIF / NIF: J-25580663
Teléfono: 973 203 884
Fax: 973 203 884
e-Mail: info@aluminislleida.es
Nombre de dominio: ALUMINISLLEIDA.ES

Avís Legal


Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador por utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador del qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web es possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs webs. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en el seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquest continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o el ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta qualificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible el accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès en el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) i en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris dels següents aspectes:

–          Dades del Responsable del tractament

–          Dades tractades

–          Fitxer en el que s’emmagatzemen

–          Finalitat del tractament

–          Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.

–          Sobre els drets que assisteix a tot usuari i el procediment per a exercitar-lo.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys logotips, text i/o gràfics son propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual e industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent en tot cas de redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@aluminislleida.es

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

Política de Cookies  i protecció de dades


De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes no seran incorporades en cap fitxer automatitzat.
Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, acceptant expressament i de forma lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicació comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials, seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs, sol•licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posin a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que es vagi a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es sol•licitarà el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels titulars.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que son necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remeten una sol•licitat expressa, junt a una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:
E-Mail: info@aluminislleida.es
Fax: 973 203 884
Correu Postal: C/ Almeria, 14 – 25001 Lleida (Lleida)

De la mateixa manera, l’usuari es podrà donar de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic en l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.
De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat e integrat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de Cookies i del fitxer d’activitat

El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies son fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permeten, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin realitzat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense tenir-se que registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del transit, controlar el progrés i número d’entrades.
L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense prejudici de ser necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis que la prestació requereixi el previ registre o “login”.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan està connectat a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’acer, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquesta finalitat, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.
Tot provés de contractació que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia,…) seran sempre transmesos mitjançant protocols de comunicació segura (Https://,…) de tal forma que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.